Drawvibes

കടങ്കഥകൾ

▪️അകത്തറുത്താൽ പുറത്തറിയും ചക്കപ്പഴം ▪️അകത്ത് തിരിതെറുത്തു, പുറത്ത് മുട്ടയിട്ടു കുരുമുളക് ▪️അകത്ത് പോയപ്പോൾ പച്ച, പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ചുവപ്പ്. വെറ്റില മുറുക്ക് ▪️അകത്ത് രോമം, പുറത്തിറച്ചി മൂക്ക് ▪️അകന്നു നിന്നു നോക്കിക്കാണും, കണ്ടതെല്ലാം ഉള്ളിലാക്കും. ഛായാഗ്രാഹി (ക്യാമറ) ▪️അകമില്ല പുറമില്ല ഞെട്ടില്ല വട്ടയില പപ്പടം ▪️അകം എല്ലും തോലും പുറം പൊന്ത പൊന്തം വൈക്കോൽത്തുറു ▪️അകത്തിരുന്നു പുറത്തേക്കു നാവു നീട്ടി ഓവ് ▪️അക്കരെ നിൽക്കും കാളക്കുട്ടന് അറുപത്തിരണ്ട് മുടിക്കയറ്. മത്തത്തണ്ട്. ▪️അക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, ഇക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, കൂട്ടി മുട്ടും തുഞ്ചാണി. കൺപീലി ▪️അക്കരെ വെടി പൊട്ടുമ്പോൾ, ഇക്കരെ കുട വിരിയുന്നു. ഇടിവെട്ടി കൂൺ മുളയ്ക്കുക ▪️അങ്ങു കിടക്കണ മന്തൻ കാളയ്ക്കെത്തറ നീണ്ട മുടിക്കയറ്. മത്തൻ ▪️അങ്ങുരുണ്ടു ഇങ്ങുരുണ്ടു അങ്ങാടിമുറ്റത്തൊന്നുരുണ്ടു. കുരുമുളക് ▪️അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയമ്മക്കിങ്ങേ വീട്ടിലെ മുറ്റമടി. മുളംപട്ടിൽ ▪️അങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും, ഇങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും. ചൂല് ▪️അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും, മേലേനിന്ന് സത്യം പറയും. തുലാസ് ▪️അച്ഛനൊരു പട്ടുതന്നു, മുക്കീട്ടും മുക്കീട്ടും നനയുന്നില്ല. ചേമ്പില, താമരയില ▪️അച്ഛൻ തന്നൊരു ചോറ്റുരുള, തിന്നിട്ടും തിന്നിട്ടും തീരണില്ല. അമ്മിക്കുഴ ▪️അച്ഛൻ തന്ന കാളയ്ക്കു കൊമ്പ്. കിണ്ടി ▪️അച്ഛൻ മുള്ളൻ, അമ്മ മിനുമിനു, മോൾ മണിമണി. ചക്ക ▪️അഞ്ച് പക്ഷികൾ കൂടി ഒരു മുട്ടയിട്ടു. കൈയിൽ ചോറുരുള ▪️അടയുടെ മുമ്പിൽ പെരുമ്പട. തേനീച്ചക്കൂട് ▪️അടി പാറ, നടു വടി, മീതെ കുട. ചേന ▪️അടി മദ്ദളം, ഇല ചുക്കിരി, കായ് കൊക്കര. പുളിമരം ▪️അടിക്കൊരു വെട്ട്, നടുക്കൊരു വെട്ട്, തലക്കൊരു ചവിട്ട്. മെതിക്കൽ ▪️അടിച്ചുവാരിയ മുറ്റത്ത് വാരിയെറിഞ്ഞ മണൽത്തരികൾ. നക്ഷത്രങ്ങൾ ▪️അടുക്കള കോവിലിൽ മൂന്നുണ്ട് ദൈവങ്ങൾ. അടുപ്പ് ▪️അട്ടത്തുണ്ടൊരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടോടുന്നു. എലി ▪️അട്ടത്തുണ്ടൊരു കൊട്ടത്തേങ്ങ തച്ച് പൊളിക്കാൻ കത്തിയാളില്ല. അമ്പിളിമാമൻ ▪️അതെടുത്തിതിലേക്കിട്ടു ഇതെടുത്തതിലേക്കിട്ടു. പായ നെയ്ത്ത് ▪️അനുജത്തി ചോന്നിട്ട്, ഏട്ടത്തി പച്ചച്ച്, മൂത്താച്ചി മഞ്ഞച്ച്. ഇല ▪️അപ്പം പോലെ ഒരു ഉണ്ട, അല്പം മാത്രം തല. ആമ ▪️അമ്പലത്തിലുള്ള ചെമ്പകത്തിനു കൊമ്പില്ല. കൊടിമരം ▪️അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്കു മുമ്പോട്ടു വാല്. ചിരവ ▪️അമ്മ കല്ലിലും മുള്ളിലും, മകൾ കല്യാണപ്പന്തലിൽ. തെങ്ങും തെങ്ങിൻപൂക്കുലയും ▪️അമ്മ കറുത്ത് മകൾ വെളുത്ത് മകളുടെ മകളോ അതിസുന്ദരി. വെള്ളില ▪️അമ്മ കിടക്കയിൽ, മകൾ നൃത്തശാലയിൽ. അമ്മിക്കല്ലും കുഴവിയും ▪️അമ്മ കിടക്കും, മകളോടും. അമ്മിക്കല്ലും കുഴവിയും ▪️അമ്മ കൊലുന്നനെ, മക്കൾ കുരുന്നനെ. കവുങ്ങ് ▪️അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മകനില്ലാതാവും. തീപ്പെട്ടിയും കൊള്ളിയും ▪️അമ്മയെ തൊട്ട മകൻ വെന്തുമരിച്ചു. തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ▪️അമ്മയ്ക്കതിസാരം, പിള്ളയ്ക്ക് തലകറക്കം. തിരികല്ല് ▪️അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല, മകൾക്ക് വാലുണ്ട്. തവള ▪️അരയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കാലിനു പാദമില്ല. പാന്റ് ▪️അരയ്ക്ക് കെട്ടുള്ളവൻ നിലമടിച്ചു. ചൂല് ▪️അവിടെ കണ്ടു, ഇവിടെ കണ്ടു, പിന്നെ കണ്ടില്ല. മിന്നൽ, കൊള്ളിയാൻ. ▪️അഴിയെറിഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ കിളിയിരുന്നു കൂത്താടുന്നു. നാവ് ▪️ആ പോയി, ഈ പോയി, കാണാനില്ല. മിന്നാമിനുങ്ങ് ▪️ആകാശത്തിലൂടേ തേരോടുന്നു. തേരാളി ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നു. പട്ടം പറത്തൽ ▪️ആകാശത്തിലെത്തുന്ന തോട്ടി. കണ്ണ് ▪️ആകാശം മുട്ടെ വളരും മരം, കാക്കക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല. പുക ▪️ആടിയോടിവരുന്ന വെമ്പാലമൂർഖന്റെ പേരു പറയാമോ? തീവണ്ടി ▪️ആനകേറാമല ആടുകേറാമല, ആയിരം കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ▪️ആനയെ കാണാൻ വെളിച്ചമുണ്ട്, ബീഡി കത്തിക്കാൻ തീയില്ല. ടോർച്ച് ▪️ആനയ്ക്കും നിലയില്ല, പാപ്പാനും നിലയില്ല, കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് അരയോളം വെള്ളം. തവള ▪️ആനയ്ക്കും പാപ്പാനും നിലയ്ക്കാത്ത വെള്ളത്തിൽ കാവശ്ശേരിക്കുട്ടികൾക്കു കഴുത്തററം വെള്ളം ആമ്പൽപ്പൂവ് ▪️ആനയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നിഴലുണ്ട്, ജീരകം പൊതിയാൻ ഇലയില്ല. പുളിമരം
97
Author

Drawvibes, Author

കടങ്കഥകൾ* ▪️അകത്തറുത്താൽ പുറത്തറിയും ചക്കപ്പഴം ▪️അകത്ത് തിരിതെറുത്തു, പുറത്ത് മുട്ടയിട്ടു കുര


PSC-GENERAL KNOWLEDGE - CATEGORIES
Question-Answers

back-to-top